1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach/usługach organizowanych przez ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich (Organizator).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r. do odwołania.
 3. Klient, który zdecyduje się na przesłanie formularza zgłoszeniowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby realizacji szkolenia oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 5. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia Klienta z jego przestrzegania.
 6. Zgłoszenie do udziału w szkoleniach i kursach organizowanych przez ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności pieniężnej za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich Sylwester Janek,
  ul. Franciszkańska 66/68 lokal 11, 91-825 Łódź, NIP 7691928569.
 3. Potwierdzenie – wiadomość wysłana do Klienta ( sms, email, fax lub inna), potwierdzająca otrzymanie formularza zgłoszeniowego i wpłaty za szkolenie.
 4. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji (także drogą e-mail) przez Klienta o wycofaniu z udziału w szkoleniu.
 5. Szkolenie, kurs – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wysłanie karty zgłoszenia oraz opłaciła lub została za nią opłacona kwota uzgodniona z Organizatorem.
 7. Zgłoszenie – przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie w formie online, drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.
 8. Godzina – ilekroć jest mowa o czasie trwania zajęć, za słowo godzina należy rozumieć godzinę dydaktyczną równą 45 min. zajęć z uwzględnieniem przerw.

3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Organizatora przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym formie:
  – Oferty: opisu szkolenia wraz z planowaną datą i miejscem jego realizacji oraz cennikiem, publikowanej na stronie internetowej www.rokomi.pl
  – Innych działań promocyjno-sprzedażowych.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres biuro@rokomi.pl lub wysłanie formularza zgłoszeniowego w formie online oraz dokonanie opłaty. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na szkoleniu.
 3. Opłata za szkolenie musi być dokonana na minimum 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z Organizatorem.
 4. Organizator wysyła Potwierdzenie otrzymania formularza zgłoszeniowego oraz otrzymania opłaty za szkolenie na adres mailowy.
 5. Miejsce szkolenia zostanie przesłane Uczestnikowi drogą e-mailową najpóźniej do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 6. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do max 25 osób i zależy od rodzaju szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie będzie już zamknięta oraz w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 7. Uczestnik szkolenia może wyrazić dobrowolną zgodę na robienie zdjęć i filmów podczas zajęć i wykorzystanie swojego wizerunku do celów autopromocji ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich (materiały drukowane, Internet, itp.).

4 Warunki płatności

 1. Ceny szkoleń podane są w kwotach brutto.
 2. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie zaświadczenia, dyplomu lub certyfikatu. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu i noclegów.
 3. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie poprzez przesłanie Zgłoszenia osoby, które chcą zarezerwować sobie miejsce na szkoleniu zobowiązane są do wniesienia opłaty w kwocie i terminie podanym przez Organizatora.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto Organizatora: ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich Sylwester Janek, ul. Franciszkańska 66/68 lokal 11, 91-825 Łódź, mBank
  78 1140 2004 0000 3202 7716 0938, Tytuł przelewu powinien zawierać tytuł szkolenia, datę realizacji oraz miejsce realizacji (nazwę miasta)
 5. Dokument księgowy zostanie wręczony na szkoleniu. Nieodebrane na szkoleniu faktury prześlemy pocztą na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres.

5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni kalendarzowych przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient wydaje jedną z dwóch dyspozycji dotyczącej wpłaconej tytułem płatności za szkolenie kwoty:
 • Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność w terminie do 14 dni od daty przekazania informacji do uczestnika szkolenia,
 • Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie lub tytułem wpłaty na rzecz uczestnictwa w innym szkoleniu.

6 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania podpisanego Oświadczenia w formie listownej lub e-mail. Decydująca jest data wpływu Oświadczenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
 • do 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 • do 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 50% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 • w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanej wpłaty.3.  Jeżeli Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu Organizator dokona wpłaty na podany rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rezygnacji. Uczestnik może też pozostawić wpłacone środki na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w innym terminie lub tytułem wpłaty na rzecz uczestnictwa w innym szkoleniu.

  7 Postanowienia końcowe
 1. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
Search for: